Kan ik door een coronaboete mijn beveiligingspas of VOG kwijtraken?

De overheid heeft regels vastgelegd over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Onderdeel van die maatregelen is afstand houden van elkaar en met niet teveel mensen bij elkaar komen oftewel geen groepsvorming en/of samenkomst. Maar wat is nu het verschil hiertussen?

Groepsvorming:
Het is verboden zich in een groep van 3 of meer personen op te houden zonder dat iedereen onderling een afstand houdt van ten minste 1,5 meter (uitzondering zijn gezinsleden uit eenzelfde huishouding).

Samenkomst:
Er is sprake van een samenkomst als je met meerdere personen afspreekt om bij elkaar te komen. Samenkomsten zijn verboden, ook al houd je je aan de onderlinge afstand van 1,5 meter.

Als je de regels hierover overtreedt krijg je hiervoor een coronaboete van € 390,00 van de politie of van handhavers. Ondanks dat er alleen over een boete gesproken wordt, krijg je hiervoor een strafblad of wordt dit op je strafblad toegevoegd. Dit betekent dat je in dit geval problemen kunt krijgen met het aanvragen van een VOG of dat je aanvraag voor een beveiligingspas wordt afgewezen. En als je al een beveiligingspas hebt, wordt die ingetrokken. Als je, kort gezegd, een strafblad hebt of er bestaat een redelijke verdenking dat je een strafbaar feit hebt gepleegd, kan de korpschef van de politie je beveiligingspas niet afgeven of intrekken. Dit is geregeld in de WPBR en verder uitgewerkt in de BPBR onder paragraaf 3.3.

Dus door een barbecue met vrienden kan ik mijn beveiligingspas of VOG verliezen?

Dat is dus het gevolg van de maatregelen die door de overheid genomen zijn. Als je iets organiseert met mensen van buiten je huishouden ben je nog steeds strafbaar. Nu zijn recent de regels iets versoepeld; personen van 19 jaar en ouder mogen bijvoorbeeld samen buiten sporten, als zij maar 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Nu kunnen wij ons voorstellen dat je denkt dat dit een hele zware straf is voor het overtreden van het verbod op groepsvorming of samenkomst. Het intrekken van de beveiligingspas is echter geen straf, maar een bestuurlijke maatregel. Dit geldt overigens ook voor een VOG. In geval van een beveiligingspas kan de korpschef hiertoe besluiten als je er blijk van geeft wetten en rechtsregels naast je neer te leggen. In geval van een VOG is Dienst JUSTIS de instantie die hierover besluit. Dit wil zeggen dat je er bewust voor hebt gekozen ondanks, in dit geval de coronamaatregelen, toch een samenkomst te organiseren door een barbecue te houden.

Kan ik dan niets doen om mijn beveiligingspas of VOG te houden?

Jawel, je kunt als je een brief hebt gekregen dat de korpschef het voornemen heeft om jouw beveiligingspas te weigeren of in te trekken een zienswijze geven. In die zienswijze geef je aan waarom jij denkt dat het weigeren of intrekken van de pas ongegrond is en kun je uitleggen wat de omstandigheden waren waaronder het feit gepleegd is. In sommige gevallen kan de korpschef dan beslissen alsnog de beveiligingspas te verstrekken of dat je beveiligingspas niet ingetrokken wordt. In het geval van de VOG krijg je van Dienst JUSTIS een brief, je kunt dan een schriftelijke zienswijze indienen bij JUSTIS en naar aanleiding daarvan zullen zij een beslissing nemen.

Mocht het toch zo zijn dat je beveiligingspas ingetrokken of geweigerd wordt, dan kun je hierna een bezwaarprocedure starten. Als je beveiligingspas wordt ingetrokken kun je, als je afhankelijk bent van het inkomen dat je met die beveiligingspas genereert, ook tegelijkertijd naar de rechter gaan en om een voorlopige voorziening verzoeken. Voorwaarden hiervoor zijn wel dat de bezwaarprocedure al in gang is gezet en dat het verzoek spoedeisend is. Als je nog geen inkomen genereert met je beveiligingspas en je voor het eerst een pas aanvraagt, dan zal die spoedeisendheid moeilijker aan te tonen zijn en is de kans groot dat de voorlopige voorziening afgewezen wordt. De spoedeisendheid bij een VOG kan zijn dat als je al werkzaam bent bij een werkgever en dat de VOG opnieuw aangevraagd moet worden. Je mag niet werken zonder VOG in de kinderopvang, catering of schoonmaak bij overheidsbedrijven, in de advocatuur, als je als mediator werkt of in sommige takken van de zorg. Dit zijn maar enkele voorbeelden. In zulke gevallen zal dan snel een uitspraak moeten komen, waarin verzocht wordt of je tot de beslissing op bezwaar wel door mag werken.

Als je een voorlopige voorziening aangevraagd hebt, zal de rechter een voorlopige uitspraak doen. Dat wil zeggen dat de beslissing op het bezwaar alsnog kan betekenen dat je beveiligingspas of VOG ingetrokken wordt, ondanks dat de rechter misschien gezegd heeft dat je je beveiligingspas of VOG nog mag houden. Naast de rechtszitting loopt namelijk de bezwaarprocedure ook nog gewoon door. Hier zal dan ook een hoorzitting plaatsvinden bij de korpschef of bij Dienst JUSTIS. Hun juridische afdeling behandelt de bezwaarprocedure zal de overtreder hierover moeten horen. In deze coronatijd kan dit overigens betekenen dat het allemaal schriftelijk gebeurt of, zoals wij onlangs al eens ondervonden hebben, een telefonische hoorzitting zal plaatsvinden.

Bedenk echter wel dat de procedure van het intrekken of weigeren van de beveiligingspas een juridische procedure is volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Je zult jezelf dus erg goed moeten voorbereiden op het geven van een zienswijze of het starten van een bezwaarprocedure. Denk daar vooral niet te licht over, het simpelweg uitleggen wat er gebeurd is, zal in veel gevallen leiden tot het intrekken of weigeren van de beveiligingspas. facily LAW voert dit soort procedures altijd vanuit een juridisch oogpunt. Dat wil zeggen dat wij altijd een jurisprudentieonderzoek doen en toetsen of de procedure die de korpschef of JUSTIS zou moeten volgen, ook daadwerkelijk op de juiste wijze uitgevoerd is. Het zal niet de eerste keer zijn dat de rechter heeft bepaald dat een beveiligingspas onterecht ingetrokken werd en dat die uitspraak niet meegenomen werd in de beoordeling van een zaak.

In verzet gaan tegen de coronaboete

Je kunt tegen deze coronaboete, of andere strafbeschikkingen, in verzet gaan. Dat houdt in dat je binnen twee weken verzet moet aantekenen. Hoe je dit kunt doen, wijst de strafbeschikking vaak al uit. Advies is wel: betaal de strafbeschikking niet klakkeloos, totdat het verzet is behandeld. De rechter zal kijken of de strafbeschikking terecht is en hierover een uitspraak doen. Onze ervaring is dat de rechter in sommige gevallen lichter straft of iemand vrijspreekt. Het in verzet gaan kan dus erg goed uitpakken voor het behouden van een beveiligingspas of VOG.

Heb je een coronaboete te pakken en denk je dat dit voor jou grote gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor je VOG of je beveiligingspas? Wil je in verzet hiertegen, maar weet je niet precies hoe je dit moet aanpakken? Of heb je nog vragen over deze of andere strafbeschikkingen, of over je beveiligingspas of VOG? Je kunt hierover natuurlijk altijd even contact met onze specialisten opnemen.