Een klant vroeg ons onlangs haar rechtshulp te verlenen in een ontslagprocedure bij het UWV. Haar werkgever in de reisbranche moest fors reorganiseren vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Met onze klant waren wij van mening dat zij niet voor ontslag in aanmerking kwam. Er was geen redelijke grond voor ontslag, omdat de werkgever het afspiegelingsbeginsel niet juist had toegepast. Er zou namelijk sprake zijn van een uitwisselbare functie.

De casus: is er sprake van een uitwisselbare functie?

Binnen het bedrijf waren er diverse afdelingen waar medewerkers in de functie van Sales Agents werkzaam waren. Alhoewel er een generieke functiebeschrijving was voor de functie van Sales Agent, was de functie volgens de werkgever per afdeling wezenlijk verschillend. Per afdeling waren de feitelijke werkzaamheden verschillend, werd een ander soort klant bediend (consumenten, tussenpersonen, bedrijven), wat andere kennis, competenties en vaardigheden vereiste en kon een werknemer niet eenvoudig overstappen naar een andere afdeling. Daarvoor was naar zeggen van de werkgever een forse inwerktijd van een paar maanden nodig. Op advies van een arbeidsrechtadvocaat besloot de werkgever af te spiegelen per afdeling. De Ondernemingsraad adviseerde vervolgens positief op het reorganisatieplan van de werkgever.

Verweer

In deze kwestie draaide het om de volgende vraag: is de functie van Sales Agent (over de verschillende afdelingen heen) een uitwisselbare functie? Deze vraag moet beantwoord worden aan de hand van de toetsingscriteria van artikel 13 Ontslagregeling: er is sprake van een uitwisselbare functie als de functies gelijkwaardig zijn, in onderlinge samenhang bezien, voor wat betreft de functie-inhoud, vereiste opleiding, kennis, vaardigheden en competenties, tijdelijke aard, het niveau en de beloning van de functie.

Dat de werkgever één functieomschrijving hanteerde voor de functie Sales Agent voor alle betreffende afdelingen was uiteraard een belangrijke aanwijzing voor uitwisselbaarheid van de functie. Met een beschrijving van de feitelijke werkzaamheden op de diverse afdelingen en met concrete voorbeelden hebben we onderbouwd en aangetoond dat de functie-inhoud van Sales Agent binnen de diverse afdelingen gelijkwaardig is. Ook is aangetoond dat de werkgever met regelmaat Sales Agents heeft geswitcht naar een andere afdeling zonder nadere eisen te stellen aan kennis, capaciteiten en vaardigheden.

Oordeel UWV: er is sprake van een uitwisselbare functie

Het UWV ging op alle punten mee met het verweer van onze klant. Los van het feit dat de werkgever de lange inwerktijd om op een andere afdeling te gaan werken niet hard kon maken, bevestigt het UWV ons standpunt dat inwerktijd niet een van de toetsingscriteria is volgens de Uitvoeringsregels. Na twee verweerrondes concludeert het UWV: “Het verweer van werknemer overtuigt in precisie, uitgebreidheid en onderbouwing.”

Het UWV bevestigde ons standpunt dat de werkgever vanwege uitwisselbaarheid van functies niet per afdeling had mogen afspiegelen. Bij afspiegeling van alle Sales Agents van de diverse afdelingen kwam onze klant niet voor ontslag in aanmerking.

Een tevreden klant die haar baan mag houden en zonder verstoorde arbeidsrelatie haar 20-jarige dienstverband zonder problemen kan voortzetten.

Heb jij een soortgelijke kwestie? Neem dan contact met ons op.