In eerdere artikelen zijn wij ingegaan op het verliezen van de beveiligingspas, of, zoals het officieel heet, het “weigeren of intrekken van de toestemming om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten”. Een erg vervelende situatie als je dit overkomt, want je mag geen beveiligingswerkzaamheden meer uitvoeren en volgens de Wet PBR en de CAO particuliere beveiliging mag jouw werkgever je niet meer in dienst houden. Vaak wordt dit vertaald naar een ontslag op staande voet, maar kan dat wel? Hieronder leggen we uit hoe een en ander arbeidsrechtelijk geregeld kan worden.

Beveiligingspas ingetrokken of geweigerd

Wanneer de beveiligingspas geweigerd of ingetrokken wordt, mag een werkgever de werknemer niet in dienst nemen of houden. Dit wordt gesteld in artikel 12 vierde lid van de algemeen verbindend verklaarde CAO particuliere beveiliging. Artikel 7 lid 2 WPBR zegt, kort weergegeven, dat een beveiligingsbedrijf geen personen te werk stelt, dan nadat voor hen toestemming is verkregen van de Korpschef. Met andere woorden: zonder beveiligingspas mag je niet werken.

Geen geldige beveiligingspas – ontslag van rechtswege

Wanneer een werkgever geconfronteerd wordt met een werknemer die de beveiligingspas verliest, moet hij dus afscheid nemen van de werknemer. Dit kan op verschillende manieren. Er kan een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst staan die zegt dat de arbeidsovereenkomst direct ontbonden wordt wanneer de toestemming geweigerd of ingetrokken wordt. De arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege.

Geen geldige beveiligingspas – ontslag op staande voet

Als er geen ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst staat, moet de werkgever de arbeidsovereenkomst op een andere manier ontbinden. In sommige gevallen wordt de werknemer op staande voet ontslagen, zoals beschreven in artikel 7:677 lid 1. Hiermee neemt de werkgever een groot risico, want indien de werknemer het ontslag aanvecht, is de kans ontzettend groot dat de werknemer door de rechter in het gelijk gesteld wordt en dat de werkgever veroordeeld wordt tot het betalen van een transitievergoeding en, in een uiterst geval, een billijke vergoeding. Een ontslag op staande voet mag namelijk alleen maar gegeven worden indien sprake is van zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan, zie artikel 7:678 lid 1 BW. Er moet dus een dringende reden zijn voor een ontslag op staande voet.

Geen geldige beveiligingspas – ontslag via de kantonrechter

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden, in een uitspraak uit 2018 heeft de rechtbank Noord-Holland de werkgever veroordeeld tot het betalen van een transitievergoeding van € 28.453,32; er was geen sprake van verwijtbaar handelen of nalaten van beide kanten. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst was op de zogenoemde H-grond, namelijk wegens andere omstandigheden die zodanig zijn, dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, artikel 7:669 lid 3, onder h, BW. De verzochte ontbinding op grond van verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer werd afgewezen.

Geen geldige beveiligingspas – ontslag met wederzijds goedvinden

Een werkgever kan ook kiezen voor een vaststellingsovereenkomst om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De vaststellingsovereenkomst is een ontslag met wederzijds goedvinden. Met deze vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer grote kans dat hij een uitkering kan krijgen en de werkgever blijft een langslepende en vaak kostbare procedure bij de rechtbank bespaard. In de vaststellingsovereenkomst worden de afspraken van het ontslag en de afwikkeling hiervan vastgelegd; er is dus ruimte om met elkaar te overleggen over afspraken, zoals een concurrentiebeding bijvoorbeeld en hoe de financiële afwikkeling van het ontbinden van de arbeidsovereenkomst afgewikkeld gaat worden. Vaak adviseren de specialisten van facily LAW in het geval van het intrekken of weigeren van de beveiligingspas voor de optie van een vaststellingsovereenkomst te kiezen, omdat dit meestal voor beide partijen de beste uitkomst biedt.

Heb je vragen over een ontslag na het intrekken of weigeren van de beveiligingspas of heb je een werknemer van wie de beveiligingspas ingetrokken of geweigerd wordt en wil je hierin geadviseerd worden? Neem dan contact op met de specialisten van facily LAW op dit gebied.