Wanneer de debiteur in een minnelijke incassoprocedure niet betaald heeft, kan ervoor gekozen worden de incassoafdeling van facily LAW in te schakelen voor het starten van een gerechtelijke incassoprocedure. Bij de gerechtelijke incassoprocedure wordt de debiteur gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Soms is het uitbrengen van een dagvaarding al voldoende om een debiteur te bewegen alsnog tot betaling van de vordering over te gaan. Indien betaling dan nog steeds uitblijft, volgt er een procedure bij de rechtbank en wijst de rechter aan het einde van deze procedure vonnis.

De gerechtelijke incassoprocedure

Voor de volledigheid vermelden we hieronder even stapsgewijs de stappen in de gerechtelijke procedure:

1. De dagvaarding

Wanneer de debiteur wordt gedagvaard om voor de rechter te verschijnen, wordt de rechter gevraagd de debiteur te veroordelen tot het betalen van de hoofdsom, de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente. Daarnaast wordt ook verzocht de debiteur te veroordelen tot het betalen van de gerechtelijke kosten zoals griffierecht, salaris gemachtigde en de kosten van de deurwaarder.

2a. Het uitwisselen van stukken door partijen

Nadat de dagvaarding is uitgebracht door de deurwaarder mag de debiteur – binnen de termijn die gesteld wordt in de dagvaarding – antwoorden op de dagvaarding; dit heet “concluderen”. Bij de kantonrechter in zaken tot € 25.000,00 mag dit schriftelijk of mondeling. In andere zaken zal de debiteur zich door een advocaat moeten laten bijstaan, die deze conclusie schriftelijk bij de rechtbank moet indienen. Als de debiteur een conclusie ingediend heeft, volgt er nog een schriftelijke ronde; wij, als eisende partij, mogen nog één keer reageren op het verweer van de debiteur en de debiteur mag dat vervolgens ook nog één keer doen naar aanleiding van onze reactie. Na deze conclusies volgt het vonnis van de rechter.

2b. De debiteur concludeert niet n.a.v. de dagvaarding

Het is mogelijk dat de debiteur niet binnen de gestelde termijn concludeert. De rechter zal dan in de meeste gevallen de vordering toewijzen en uitspraak doen.

3. Het vonnis

De rechter doet uitspraak in een vonnis. Hierin geeft de rechter aan hoeveel de debiteur moet betalen en wie de gerechtelijke kosten op zich moet nemen. Vaak is het de verliezende partij die de gerechtelijke kosten moet voldoen.

4. Executie van het vonnis

In overleg met jou als opdrachtgever kan facily LAW het vonnis laten executeren door een deurwaarder. Hierbij zal voor een laatste maal geprobeerd worden de debiteur tot betaling te laten overgaan. Wanneer dit niet lukt, zal een executie van het vonnis plaatsvinden. Hierbij kan beslag gelegd worden op goederen, onroerende zaken en banktegoeden en dergelijke van de debiteur. De kosten voor de executie van het vonnis worden verhaald op de debiteur.

Gelukkig wordt het merendeel van de door ons in behandeling genomen incassoprocedures in het minnelijke traject al opgelost en is een gerechtelijke procedure vaak niet nodig.