Privacy

Privacyverklaring facily LAW

Door gebruik te maken van de diensten van facily LAW (verder: fL) stemt u in met de verwerking door fL van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door fL van de persoonsgegevens van derden die u aan fL verstrekt.

fL is gevestigd aan de Zwarteweg 88, 1431 VM te Aalsmeer en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 72352930.

fL verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt fL de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat fL voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van fL mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. fL verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. fL verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

fL wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat fL haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

fL bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat fL de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door fL.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij fL bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@facilyLAW.com. fL zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal fL haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop fL de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan fL kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@facilyLAW.com. fL zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop fL uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.