Archiven

NOW 3.0 per 1 oktober 2020

september 3, 2020 10:33 am Gepubliceerd door

De nieuwe NOW 3.0 regeling is gepubliceerd door de Rijksoverheid.
De essentie hiervan is de volgende:

*  De 3.0 regeling geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden, waarbinnen aspecten van de regeling aangepast kunnen worden).
*  Met ingang van het tweede tijdvak (dus per 1 januari 2021) gaat het omzetverlies, waardoor aanspraak gemaakt kan worden op de regeling, van 20% naar 30%.
*  De steun over, die nu nog 90% van de loonkosten betreft, wordt geleidelijk afgebouwd van 80%, naar 70% naar 60%.
*  Ter compensatie van deze afbouw is de mogelijkheid in het leven geroepen om de loonsom te laten dalen (zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie) met 10%, 15% en 20%.
*  De korting op de subsidie die gold onder NOW 2.0 bij ontslag op bedrijfseconomische gronden, wordt losgelaten.
*  Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak van de NOW 3.0 regeling (dus in de maanden april, mei en juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Zoals altijd met regelingen, subsidies en tegemoetkomingen kan per situatie binnen jouw bedrijf of organisatie een bepaalde aanpak effectiever zijn dan een andere. Heb je maatwerk advies nodig over de optimale inzet van de NOW 3.0 regeling? Stuur ons dan een e-mail met je contactgegevens: info@facilylawincasso.com

De nieuwe NOW 3.0 regeling is gepubliceerd door de Rijksoverheid. De essentie hiervan is de volgende: *  De 3.0 regeling…

NOW 2.0, verlenging van de periode.

mei 26, 2020 4:50 pm Gepubliceerd door

De NOW is verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020 kan worden aangevraagd.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode.

De NOW is verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni,…

Waarin verschilt NOW 1.0 van 2.0?

mei 26, 2020 4:45 pm Gepubliceerd door
  • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
  • De oproep  om geen ontslag aan te vragen om bedrijfseconomische redenen blijft van kracht,  maar de korting op de subsidie zou worden verlaagd van 150% naar 100%. Echter, tijdens het Tweede Kamer debat van 28 mei jl. zijn gewijzigde besluiten genomen:
    In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht. De ontslagboete is dus, na het debat in de Tweede Kamer, geschrapt.
  • Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
  • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
  • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei); De oproep  om…

Wat gaat er veranderen m.b.t. bedrijfseconomisch ontslag?

mei 26, 2020 4:43 pm Gepubliceerd door

In de eerste versie van de NOW 2.0 regeling werd vermeld dat de verplichting voor werkgevers om geen ontslag aan te vragen blijft bestaan, maar dat de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%. Dat wil zeggen dat de subsidie gekort wordt met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd.

Onder invloed van het debat in de Tweede Kamer en het overleg met Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vakbonden, wordt deze afspraak, onder voorwaarden, versoepeld. Wij publiceren de exacte regeling zodra deze in detail bekend is gemaakt.

In de eerste versie van de NOW 2.0 regeling werd vermeld dat de verplichting voor werkgevers om geen ontslag aan…

Seizoenspatronen of grote verschillen in periodieke loonsom? Nieuwe uitgangspunten.

mei 26, 2020 4:40 pm Gepubliceerd door

Bij de verlenging van de NOW regeling worden bedrijven met een seizoenspatroon tegemoet gekomen, doordat bij de referentiemaand voor de loonsom is gekozen voor maart, in plaats van januari. De aanpassing biedt uitkomst voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart van dit jaar een toename in personeel hadden.

Voor bedrijven met een seizoenspatroon is ook een oplossing gezocht voor het eerste tijdvak. Daarvoor geldt dat indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van drie maal januari, de loonsom van maart als uitgangspunt wordt genomen. Hiermee gaat het subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan in de maand januari.

Bij de verlenging van de NOW regeling worden bedrijven met een seizoenspatroon tegemoet gekomen, doordat bij de referentiemaand voor de…

Hogere loonsom door periodieke uitkering? Nieuwe berekening.

mei 26, 2020 4:35 pm Gepubliceerd door

In het tweede subsidietijdvak van de NOW wordt de subsidie gebaseerd op de loonsom van maart en vergeleken met de loonsom van juni, juli, augustus en september. Bij de bevoorschotting en de vaststelling van de subsidie zal het UWV de loonsommen van de verschillende maanden zo zuiver mogelijk toepassen en vergelijken. Zo worden extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, en de uitbetaling van vakantiebijslag uit de loonsommen gehaald. Het uitbetalen van een extra periode salaris heeft daarmee geen effect op de hoogte van de subsidie. Zo wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een extra periode salaris de volledige NOW-subsidie moeten terugbetalen, vanwege een dalende loonsom.

In het tweede subsidietijdvak van de NOW wordt de subsidie gebaseerd op de loonsom van maart en vergeleken met de…

Inspanningsverplichting ontwikkeladvies/scholing.

mei 26, 2020 4:30 pm Gepubliceerd door

Voor het tweede tijdvak van de NOW geldt voor werkgevers een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan en/of scholing richting ander werk. Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O-fondsen, beschikbaar te stellen.
Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 mln. beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli tot en met december 2020. Nadere informatie en voorlichting hierover volgt.

Voor het tweede tijdvak van de NOW geldt voor werkgevers een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan…

Wie kan deelnemen aan de NOW 2.0 regeling?

mei 26, 2020 4:25 pm Gepubliceerd door

De uitgangspunten zijn ongewijzigd t.o.v. NOW 1.0:

Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden (onder andere een verwacht omzetverlies van ten minste 20%) kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, of je nu al wel of niet hebt deelgenomen aan de eerste NOW.

Indien je een eerste aanvraag doet kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

De uitgangspunten zijn ongewijzigd t.o.v. NOW 1.0: Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden (onder andere een verwacht omzetverlies van…

Waar en hoe vraag ik de NOW 2.0 regeling aan?

mei 26, 2020 4:20 pm Gepubliceerd door

Het UWV voert de NOW regeling uit.

Er wordt gestreefd naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september kan worden aangevraagd.

Je kunt via de website van het UWV de aanvraag indienen: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen.

Je kunt je boekhouder, accountant of jurist eventueel vragen je hierbij te helpen.

Het UWV voert de NOW regeling uit. Er wordt gestreefd naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020,…