In een eerdere publicatie van facily LAW hebben wij al uitleg gegeven over de NOW-regeling die vanaf medio maart 2020 beschikbaar is gesteld door de overheid. Deze regeling is veelvuldig aangevraagd door werkgevers. Sommige aanvragen hebben zelfs de publiciteit gehaald. Daar zullen wij in dit artikel verder niet op ingaan.

NOW: even geheugen opfrissen

Hoe werkte deze regeling ook alweer? De regeling was bedoeld voor die werkgevers die geconfronteerd werden met een (fors) omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen. Deze werkgevers konden bij 100% omzetverlies een maximale tegemoetkoming van 90% van de loonkosten krijgen over de maanden maart, april en mei.

De loonkosten waren, kort gezegd, het brutoloon verhoogd met een forfaitaire toeslag van 30% als zijnde werkgeverslasten. Al snel werd duidelijk dat deze benadering te kort door de bocht was, omdat veel branches boven de 30% werkgeverslasten uitkwamen. De minister gaf echter aan dat snelheid prevaleerde boven gedetailleerde uitwerking en dat deze benadering de snelheid kon bewerkstelligen. Daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Daarbij mag echter niet ontkend worden dat er voor een heel grote groep werkgevers toch meer lasten bleven bestaan dan dat zij bij de introductie van de regeling voor ogen hadden.

In de regeling werd ook opgenomen dat ontslagen via het UWV om bedrijfseconomische redenen wel mogelijk waren, maar dat dan een boete moest worden betaald van 50% over de loonsom van de betrokken medewerkers, naast het toch al moeten terugbetalen van de subsidie gelijk aan 100% van de loonsom van de betrokken medewerkers. Dit ongeacht of de vergunning werd verleend. Deze boete werd op de subsidie in mindering gebracht.

Vanuit het kabinet bekeken was dit logisch, omdat de NOW-regeling werkgelegenheid moest behouden. Vanuit de werkgever was dit niet altijd uitvoerbaar. Sterker nog, in sommige gevallen zou een beroep op de NOW-regeling niet slim zijn geweest als er toch ingegrepen moest worden in de organisatie. Zie hiervoor onze eerdere publicatie.

Nu dus NOW 2.0

Zoals onlangs bekend is gemaakt, wordt de NOW-regeling dus verlengd. In dit artikel zal niet uitputtend ingegaan worden op de wijzigingen (dat zullen wij overigens wel doen in ons webinar van donderdag 4 juni 2020 om 16.00 uur), maar in het kort komen die op de volgende punten neer:

  • De ontslagboete wordt geschrapt.
  • Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma ‘NL leert door’. Vakbonden krijgen inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.
  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Dit betreft een opslag voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
  • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

De NOW 2.0 zal gaan gelden vanaf 1 juni tot 31 augustus 2020. Dit houdt dus in dat de subsidieperiode direct aansluit op de eerdere regeling die liep van maart tot en met mei.

Is de NOW 2.0 regeling nu beter uitgewerkt?

Op zich is er lering getrokken uit de eerste versie van de NOW-subsidie en een en ander is verwerkt in deze NOW 2.0.

Toch kwamen wij in de brief van de minister een verontrustende beschrijving tegen: “NOW 1.0 en 2.0 subsidie wordt gezien als omzet”. Eerst hoopten wij dat wij dit fout hadden geïnterpreteerd. Maar gaandeweg de brief lezende moesten we concluderen dat het niet het geval is.

Dat zou nogal verstrekkende consequenties kunnen hebben. Middels onderstaand voorbeeld wordt dit duidelijk gemaakt:

Het rekenvoorbeeld:
Stel, een ondernemer heeft in 2019 – het refertejaar voor de omzet – € 1.000.000,00 omzet. Een vierde deel is dus € 250.000,00. Deze omzet is belangrijk voor de bepaling van de omzet daling.

Deze ondernemer heeft € 500.000,00 loonkosten (inclusief werkgeverslasten). In de refertemaand januari 2020 is dat dus € 41.667,00.

Als deze ondernemer 100% omzetdaling heeft in de maanden april, mei en juni dan zou hij op grond van de NOW-regeling 90% tegemoetkoming krijgen. Oftewel € 112.500,00 voor drie maanden (zijn loonkosten voor deze drie maanden zijn dan € 125.000,00).

Van deze tegemoetkoming krijgt hij een voorschot van 80%, oftewel € 90.000,00. Met andere woorden: hij moet dus als gevolg van de 100% omzetdaling een voorfinanciering voor loonkosten van € 35.000,00 dragen. Dat is op zich al fors.

Maar nu komt het. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling. Voor deze ondernemer is het nog steeds zo dat hij geen omzet heeft kunnen draaien. En die sectoren zijn er, denk maar aan horeca, sportscholen of evenementbedrijven. In de definitieve vaststelling wordt nu gesteld dat hij wel omzet heeft gehad, namelijk € 112.500,00, zijnde de tegemoetkoming uit de NOW-regeling. En dan gaat de rekensom er heel anders uitzien:

Omzetdaling van € 250.000,00 naar € 137.500,00 is 45%! En dan is de loontegemoetkoming geen 90% maar 40,5%, oftewel € 56.250,00!

In dit voorbeeld zal de ondernemer dus bij de afrekening een forse terugbetaling moeten doen van het voorschot van € 90.000,00. En dit voorbeeld zal voor veel ondernemers realiteit worden. Dan komt na de coronaklap nog eens een klap bij de definitieve vaststelling.

Wij begrepen inmiddels dat onder andere KHN bij de minister hierover aan de bel heeft getrokken. Dit zou geresulteerd hebben dat de NOW-subsidie niet als omzet hoeft te worden aangemerkt. Maar ten tijde van het schrijven van dit artikel hebben wij hier nog geen officieel standpunt van de minister over mogen aantreffen. Laten we wel hopen dat de minister inderdaad formeel gaat bevestigen dat de NOW-subsidie geen omzet is, anders loopt het op termijn nog steeds slecht af met veel bedrijven.

Toch NOW of…?

Toch nog even terugkomend op ons eerdere artikel hierover: is het zinvol de NOW-regeling te nemen of toch (alle) medewerkers te ontslaan? We kunnen wel zeggen dat wij veel reacties op dit artikel hebben gehad. Daarbij waren ook kritische noten, vele reacties gaven aan dit artikel als een eyeopener te hebben gelezen.

Ongeacht of de NOW-subsidie gezien moet worden als omzet of niet, worstelen veel ondernemers met de gevolgen op de langere termijn. En dat heeft gevolgen voor de werkgelegenheid. De vraag die zich dan nu bij veel ondernemers opdringt, is dan ook: moet ik nu wel de NOW-regeling aanvragen of nu al afscheid van werknemers nemen? De cijfers in april 2020 geven al aan dat er ondernemers zijn die hier al een antwoord op hebben gevonden. Resultaat volgens cijfers van CBS: in april zijn 160.000 werkplekken verloren gegaan. De cijfers van mei moeten nog komen, maar we kunnen al voorbereid zijn dat deze niet heel positief zullen zijn.

Heb je nog vragen of wil jij eens van gedachten wisselen over jouw situatie, neem dan eens contact op met onze specialisten.